Nic nenalezeno

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Atlantika, spol. s r.o.

Následující podmínky platí pro všechny zájezdy a pobyty pořádané cestovní kanceláří Atlantika, spol. s r.o. (dále jen CK). Společnost je zapsána v OR vedeném KOS v Brně, oddíl C, vložka 26238. Podmínky nabývají účinnosti podpisem zákazníka a CK na cestovní smlouvě. Klient je povinen se seznámit s informacemi, které CK k danému typu zájezdu poskytuje.

1. Cestovní smlouva Při přihlášení na zájezd-pobyt, pořádaný CK, obdrží zákazník cestovní smlouvu k zájezdu-pobytu, kterou vyplní a po podpisu předá nebo zašle CK. Zákazník je povinen seznámit se s „Všeobecnými podmínkami účasti na zájezdech pořádaných CK“ (dále jen všeobecné podmínky) a s programem zájezdu-pobytu. Písemný doklad-cestovní smlouva k zájezdu-pobytu sestává po podpisu zákazníkem a pracovníkem CK smlouvou.

2. Placení, ceny Zákazník zaplatí podle typu zájezdu buď 50% z ceny zájezdu nebo plnou cenu zájezdu při závazném přihlášení zájezdu-pobytu. Doplatek 50% musí zákazník uhradit nejpozději 30 dnů před termínem odjezdu nebo začátku pobytu. Při zaplacení složenkou se termínem zaplacení rozumí termín, kdy CK obdrží potvrzení o zaplacení. Při placení fakturou se termínem zaplacení rozumí termín, kdy je na běžný účet CK připsána požadovaná částka. Za změnu objednávky podle přání zákazníka, která má za následek „překnihování termínu nebo ubytování“, je povinen zákazník zaplatit 300 Kč za překnihovanou osobu včetně dětí. Bez zaplacení celé částky v termínu uvedeném v cestovní smlouvě, nemá zákazník nárok na účast na zájezdu-pobytu a k čerpání služeb. Doklad pro ubytování a čerpání dalších služeb VOUCHER bude zásadně zákazníkovi předán nebo odeslán až po plném zaplacení ceny. Poplatky za překnihování a zrušení objednaného zájezdupobytu jsou splatné ihned. Klient je povinen uhradit splátky ceny zájezdu CK. Úhradu provede sám (v hotovosti v provozovně CK, případně bezhotovostně na účet CK), nebo pokud zplnomocní k úhradám splátek zájezdu autorizovaného prodejce, může hradit splátky autorizovanému prodejci. Za řádnou a včasnou úhradu splátek odpovídá CK vždy klient.

3. Změna ceny zájezdu CK je oprávněna za podmínek stanovených v tomto článku zvýšit cenu zájezdu. Cena zájezdu uvedená v cestovní smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu. Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, plateb spojených s dopravou zahrnutých v ceně zájezdu, nebo směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. CK si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy oznámit změny údajů uvedených v katalogu. V takovém případě, kdy se údaje na přihlášce a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené na přihlášce.

4. Fakultativní služby Fakultativními službami jsou ty služby, které nejsou součástí zájezdu. Tyto služby platí zákazník vždy zvlášť (jednolůžkový pokoj, strava, výlety apod.). Zákazník musí své požadavky na služby uvést při podání cestovní smlouvy a tyto musí zaplatit současně při úhradě zálohy nebo celé částky zájezdu. O zajištění fakultativní služby v průběhu zájezdu bude zákazníka informovat průvodce (delegát, vedoucí zájezdu), který tyto služby realizuje. CK neručí za sníženou úroveň služeb u takových akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace.

5. Rušení zájezdu, storno poplatky Zákazník má právo zrušit cestovní smlouvu v kanceláři, kde zájezd objednal zakoupil). Zrušení účasti na zájezdu (storno požadavek) je zákazník povinen předat písemně. V tomto případě má CK právo účtovat storno poplatky, jejíchž výše je závislá na době, ve které podal zákazník svůj storno požadavek, a to: 60 dnů před odjezdem a více ....................................... 500,- Kč/osobu, Od 59 dnů do 21dnů před odjezdem .................... 30% z celkové ceny, Od 20 dnů do 15 dnů před odjezdem .................. 50% z celkové ceny, Od 14 dnů do 5 dnů před odjezdem ..................... 85% z celkové ceny, Od 4 dnů do odjezdu ........................................................... 100% z celkové ceny. V případě, že se zákazník nedostaví k zájezdu-pobytu, nemá nárok na vrácení zaplacené finanční částky. Po odečtení storno poplatků obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Tato platba se převádí přes účtárnu CK poštovní poukázkou. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu na základě svého přání zruší zájezd nebo svévolně nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemůže uplatnit nárok na náhradu za nevyčerpané služby.

6. Doklady Zákazníci, kteří se přihlásí k zájezdům-pobytům, zodpovídají za platnost svých cestovních dokladů v době konání zájezdu. V případě, že tomu tak není a zákazník se z toho důvodu nemůže zájezdu zúčastnit, postupuje CK stejně jako by zákazník zájezd-pobyt zrušil, tedy podle předcházejícího bodu. Účastníci zájezdů-pobytů CK, kteří si zajišťují vlastní dopravu, zodpovídají za veškeré potřebné doklady nezbytné k cestám do zahraničí (zelená karta, mezinárodní řidičský průkaz apod.)

7. Dodržování celních, devizových a právních předpisů Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a právní předpisy České republiky nebo navštívené země. Pokud by zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil průběh a program zájezdu, nebo pokud závažným způsobem poruší celní, devizové a právní předpisy České republiky nebo navštívené země, může být vyloučen z účasti na zájezdu, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb.

8. Změny služeb, změny programu, odstoupení od smlouvy, rušení zájezdu-pobytu CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd nejpozději 7 dní před odjezdem v případě, že by se zájezdu účastnilo méně než 30 platících osob v autobusu. V tomto případě má zákazník nárok na vrácení částky bez dalších náhrad. CK si vyhrazuje nárok na plné odstoupení od smlouvy se zákazníkem v případě okolností, které nastanou uvnitř nebo vně CK a které nebylo možno očekávat, vyhnout se jim nebo je oddálit a v době sepsáni smlouvy nebyl tento důvod znám. CK je povinna zákazníka informovat nejpozději do 20 dní před termínem zájezdu. CK si vyhrazuje právo na změnu data a hodiny příjezdu, jakož i na změnu trasy a věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností (nejistá či vojenská situace v navštívené zemi, stávky, dopravní problémy a poruchy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit). CK nepřebírá ve shora uvedených případech odpovědnost za důsledky plynoucí ze změny programu a ceny zájezdupobytu. Rozhodnutí státních orgánu, jež mají přímý či nepřímý dopad na kalkulaci ceny zájezdu-pobytu. Rovněž nepřebírá zodpovědnost za změny programu a služeb z důvodu zásahu vyšší moci v průběhu zájezdu-pobytu. V tomto může CK zajistit jen služby v souladu se svými možnostmi. CK si vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení, je-li tato změna provedena ze strany zahraničního partnera. V tomto případě CK garantuje ubytování v jiném ubytovacím zařízení minimálně na stejné kvalitativní úrovni a není důvodem k reklamaci.

9. Reklamace CK přijímá jen písemné reklamace, a to do 3 měsíců po ukončení zájezdu. Došlo-li k nesplnění programu nebo nesplnění služeb z viny CK, zákazník má právo na náhradu jen do výše nečerpaných služeb mimo případů, uvedených v článku 7. V okamžiku vzniku reklamace poskytovaných služeb musí být klientem o tomto vzniku seznámen průvodce či delegát CK, aby mohl přímo na místě reklamaci poskytovaných služeb odstranit. Nevyčerpá-li zákazník kteroukoliv ze zaplacených služeb, vzniká nárok na vrácení odpovídající finanční částky v případě, že si zákazník nechá delegátem nebo průvodcem nečerpané služby písemně potvrdit. Bez splnění těchto náležitostí nelze uplatnit nárok na reklamaci.

10. Pojištění V cenách služeb CK není obsaženo pojištění léčebných výloh. CK zajistí pojištění pro zákazníka jen na základě požadavku uvedeného v závazné přihlášce. Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladu za lékařské zákroky a léčení v zahraničí ze svých finančních prostředků. Doporučujeme proto, aby si každý účastník zájezdu-pobytu sjednal před odjezdem vlastní pojištění léčebných výloh v zahraničí (pojištění lze zřídit v CK).

11. Zavazadla Převoz zavazadel do hmotnosti 20 kg na osobu je zdarma. Zákazník je povinen naložit svá zavazadla do přepravního prostředku a v cílové stanici zavazadla ihned převzít. CK nepřebírá záruky za ztrátu nebo odcizení zavazadel. V případě odcizení nebo ztráty může zákazník požádat průvodce o pomoc při vyřizování formalit v cizí zemi.

12. Zpoždění CK plánuje přepravy s nezbytnými rezervami, neručí však za případná zpoždění a upozorňuje na možnost jejich vzniku z důvodu ať už technických, nepříznivého počasí či přetížení leteckých a silničních cest. Klienti musí při plánování přípojů, obchodních termínů a celé dovolené brát v úvahu možnost i výrazného zpoždění. V případech zpoždění (a to i v případě příjezdu či příletu do cílového místa dovolené) nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy, náhradu za případné škody, či na slevu z ceny zájezdu.

13. Ztráta dokladu V případě, že cestující v průběhu zájezdu-pobytu ztratí, nebo mu jsou odcizeny doklady, je povinen si pro zpáteční cestu opatřit nové (náhradní) doklady sám a na vlastní náklady. Zákazník se v tomto případě může obrátit na průvodce s žádostí o výpomoc při opatření nových nebo náhradních dokladů pro zpáteční cestu.

14. Ostatní Ústní informace, které zákazník obdrží na prodejním místě, nezavazuje CK více, než je uvedeno v písemné nabídce, v písemném programu zájezdu. V případě nejasnosti před podpisem cestovní smlouvy k zájezdu-pobytu se obraťte na pracovníky prodeje CK, kteří Vám rádi poskytnou vysvětlení.Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti dnem 1. 1. 2001 a jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 159/99 Sb. Tyto všeobecné záruční podmínky jsou součástí smlouvy mezi CK a klientem a nabývají účinnosti podpisem zákazníka na přihlášce.

Atlantika spol. s r.o., Brno, listopad 2009.

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.