InformaCE o zpracování osobních údajů SPOLEČNOSTI ATLANTIKA spol. s r.o.

Společnost Atlantika, spol. s r.o., IČO 25332040, se sídlem Běhounská 22/24, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 26238 (dále jen „CK Atlantika), je obchodní společností, jejímž předmětem činnosti je zejm. provozování cestovní kanceláře, silniční motorová doprava a poskytování s tím souvisejících služeb.

CK Atlantika zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

CK Atlantika je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 • plnění smluv uzavřených se třetími subjekty, tj. zejména týkající se:
  • uzavření smlouvy o zájezdu;
  • uzavření dalších typů smluv;
 • plnění zákonných povinností souvisejících s její činností, tj. zejména týkající se:
  • pracovněprávní agendy;
  • vedení účetnictví;
 • podloženým oprávněným zájem, tj. zejména:
  • výběrového řízení na zaměstnance;
  • zasílání obecných marketingových sdělení.

 

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění smluv uzavřených s CK Atlantika.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem plnění zákonných povinností CK Atlantika.

V některých případech (nad rámec zákonného zpracování) mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou relevantním platným právním předpisem.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR. Bližší informace k Vašim právům stanovuje směrnice na ochranu osobních údajů CK Atlantika dostupná na jejích webových stránkách.

Svá práva a požadavky uplatňujte u kontaktní osoby specifikované níže.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní adresa správce:

Atlantika, spol. s r.o., Běhounská 22/24, 602 00 Brno, telefon: +420 542 217 718, e-mail: ck@atlantika.cz.

CK Atlantika pověřila níže uvedenou kontaktní osobu dohledem nad ochranou osobních údajů a plněním povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů správcem CK Atlantika. Tato osoba pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

 

Kontaktní osoba:

Lenka Jirgalová, Atlantika, spol. s r.o., Běhounská 22/24, 602 00 Brno, telefon: +420 542 217 718, e-mail jirgalova@atlantika.cz.

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.